ALGEMENE VOORWAARDEN

In deze algemene voorwaarden, en in een overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan:

1.1 onder opdrachtgever: de (rechts)persoon, die aan opdrachtnemer een opdracht heeft verstrekt tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement.

1.2 onder opdrachtnemer: de (rechts)persoon, die zich jegens opdrachtgever heeft verbonden tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement, dan wel die zich -in het offertestadium- bereid is zich daartoe te verbinden.

1.3 onder overeenkomst: een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement.

1.4 onder artiest: iedere artiest (in de meest ruime zin), spreker of musicus, alleen of in groepsverband, die zich jegens opdrachtnemer tot het geven van een optreden heeft verbonden.

1.5 onder productiedatum: de (eerste) dag waarop het krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer te organiseren of uit te voeren evenement zal plaatsvinden.

1.6 onder locatie/ tijd: de met opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd van uitvoering van een (gedeelte van een) evenement.

1.7 onder uitkoopsom: de all-in prijs voor het desbetreffende onderdeel van een door opdrachtnemer te organiseren of uit te voeren evenement waarop deze term betrekking heeft, met inbegrip van belastingen (uitgezonderd omzetbelasting), premieheffing, indien van toepassing.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid van voorwaarden


2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes van en overeenkomsten met opdrachtnemer waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen.

2.2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 – Offertes


3.1 Offertes van opdrachtnemer gelden als een uitnodiging aan een potentiële opdrachtgever tot het doen van een onherroepelijk aanbod om een overeenkomst te sluiten als in de offerte beschreven.

3.2 Offertes van opdrachtnemer hebben een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen. Deze dient door de opdrachtgever voor akkoord getekend en geretourneerd te worden.

3.3 Alle prijzen die vermeld worden met betrekking tot decor zijn huurprijzen en het decor blijft eigendom van de opdrachtnemer/leverancier.

Artikel 4 – Uitvoering van een overeenkomst


4.1 Opdrachtnemer zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren, en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.

4.2 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst wijzigingen van het oorspronkelijke plan noodzakelijk zijn, is de opdrachtnemer gerechtigd deze wijzigingen/ aanpassingen door te voeren zonder dat daarvoor toestemming van de opdrachtgever is vereist.

4.3 Reclames naar aanleiding van de uitvoering van een overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf kalenderdagen nadat de uitvoering is voltooid, per aangetekende brief aan opdrachtnemer medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.

4.4 Geringe afwijkingen in de uitvoering, ook in esthetische zin, leveren geen grond op tot reclame.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden opdrachtgever


5.1 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden, vergunningen en betaling van legeskosten die benodigd zijn voor uitvoering van een overeenkomst.
(tenzij anders overeengekomen)

5.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer georganiseerd of uitgevoerd evenement.

5.3 Electriciteits-, gas-, water-, licht- en rioleringsvoorzieningen dienen door de opdrachtgever zelf te worden verzorgd.
(tenzij anders overeengekomen)

Artikel 6 – Opschorting / annulering


6.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, zodra hij gegronde vrees heeft om aan te nemen dat opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten zal (kunnen) voldoen

6.2 Annulering door opdrachtgever dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen. Men kan pas spreken van annulering, wanneer deze getekend is door opdrachtgever en in bezit is van de opdrachtnemer.

6.3 Annulering na definitieve bevestiging dient schriftelijk te geschieden. Bij totale annulering van de activiteiten wordt tot een maand van tevoren 50% van het totale bedrag in rekening gebracht, daarna wordt het gehele bedrag berekend.

Indien de opdrachtgever het evenement uitstelt wordt dit gezien als annulering tenzij in onderlinge overeenstemming met opdrachtgever een nieuwe productiedatum wordt vastgesteld waarop het evenement doorgang kan vinden en overeenstemming is bereikt ten aanzien van de uitkoopsom.

Artikel 7 – Facturen en betaling


7.1 Opdrachtgever dient 10 kalenderdagen voor productiedatum 100% van de totale opdrachtsom betaald te hebben. Na ontvangst van de bevestiging van de opdrachtgever ontvangt deze hiervoor van de opdrachtnemer een factuur.

7.2 Indien de opdrachtgever in gebreke is de factuur te voldoen, geldt dit zonder nadere in gebreke stelling als een annulering van de overeenkomst en gelden de bepalingen vermeld in artikel 6.

7.3 Vertragingen bij een uitvoering van een overeenkomst, veroorzaakt door te late betaling van de opdrachtgever, zijn altijd voor risico van de opdrachtgever.

7.4 Reclames naar aanleiding van een factuur dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht kalenderdagen na de factuurdatum, per aangetekende brief aan opdrachtnemer medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.

7.5 Opdrachtgever zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van opdrachtnemer zijn betalingsverplichting niet opschorten, noch hetgeen hij verschuldigd is verrekenen met hetgeen hij eventueel van opdrachtnemer te vorderen heeft.

Artikel 8 – Tekortkomingen opdrachtgever


8.1 Indien opdrachtgever toerekenbaar tekort komt in de nakoming van een van zijn verplichtingen uit een overeenkomst, verbeurt hij wegens de daardoor ontstane vertraging aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete gelijk aan twee maal de prijs voor de uitvoering van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om in plaats daarvan volledige schadevergoeding te verlangen.

8.2 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die opdrachtnemer in het kader van een toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever maakt, zullen als schade wegens die tekortkoming door opdrachtgever aan opdrachtnemer worden vergoed. De buitengerechtelijke kosten worden geacht ten minste 15% te bedragen van het door opdrachtnemer van opdrachtgever te vorderen bedrag.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid


9.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst en alleen indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer. Voor gevolgschade, zoals winstderving, is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

9.2 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer uitdrukkelijk voor schadeaanspraken van derden.

9.3 In ieder geval is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal de opdrachtsom verminderd met de door derden aan opdrachtnemer in het kader van de opdracht doorberekende kosten, althans tot maximaal een bedrag van € 25.000,00

9.4 Elke aanspraak van opdrachtgever op vergoeding van schade dient aan opdrachtnemer kenbaar te zijn gemaakt binnen acht kalenderdagen na de dag, waarop opdrachtgever zowel met de schade als met de aansprakelijkheid van opdrachtnemer bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Een rechtsvordering van opdrachtgever tot vergoeding van schade vervalt in ieder geval door verloop van achttien maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.

9.5 Aan het gehuurde mogen generlei wijzen veranderingen of beschadigingen worden aangebracht. Eventuele schade, waaronder begrepen de kosten van herstel, moeten door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer worden vergoed.

9.6 Onverminderd het voormelde, is opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door het gedrag van zijn gasten.

Artikel 10 – Overmacht


10.1 Een tekortkoming kan wegens overmacht niet aan de tekortkomende partij worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

10.2 Voor zover opdrachtnemer voor de uitvoering van een overeenkomst (mede) afhankelijk is van al dan niet door hem ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van deze derden niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden. Onder zodanig handelen of nalaten dient mede verstaan te worden het niet verschijnen van een artiest wegens ziekte.

10.3 Opdrachtnemer heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra hij daarvan zelf op de hoogte is.

10.4 Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn wegens overmacht aan de zijde van opdrachtnemer, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds door opdrachtnemer gepresteerde.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten


11.1 Opdrachtgever zal zich ervan onthouden om al dan niet uitgewerkte ideeën of voorstellen van opdrachtnemer in verband met een evenement buiten opdrachtnemer om zelf uit te (laten) voeren of de uitvoering van een evenement te herhalen.

11.2 De auteursrechten van alle ontwerpen van opdrachtnemer zijn en blijven onder alle omstandigheden diens eigendom.

11.3 Zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer zullen geen geluids- en beeldopnamen van het evenement of een in het kader van een evenement optredende artiest worden vervaardigd.

11.4 Zonder de schriftelijke toestemming van opdrachtnemer zullen geen geluidsdragers, affiches, foto’s of andere artikelen, waarbij de naam of beeltenis van een in het kader van een evenement optredende artiest wordt gebruikt, voor of tijdens of na het optreden worden verkocht.

11.5 Opdrachtgever staat er  voor in dat zijn gasten zich aan de bepalingen van dit artikel zullen houden als ware zij als opdrachtgever daaraan gebonden.

Artikel 12 – Rechtskeuze, geschillen


12.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

12.2 Tenzij bepalingen van dwingend recht zich daartegen verzetten, is de rechtbank Gelderland, locatie Nijmegen in geval van kanton zaken, locatie Arnhem in overige gevallen Nijmegen bevoegd te oordelen over geschillen, voortvloeiend uit tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst.

Gebruiksvoorwaarden Street Safari App

De Gebruiksvoorwaarden van de Street Safari App (hierna: “App”) beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van de App. De App wordt beschikbaar gesteld en beheerd door Agency X (hierna: “AX”). AX is gevestigd te (6604 LP) Wijchen aan de Bijsterhuizen 3005 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53156854.

Artikel 1 – Definities

1.1 AX:
De eenmanszaak Agency X gevestigd te (6604 LP) Wijchen aan de Bijsterhuizen 3005, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53156854.
1.2 Project:
Het Street Safari Project is een tijdelijk project waarbij in de binnenstad van Rotterdam circa vijftien levensgrote wilde dieren zichtbaar zijn door gebruik te maken van de App en een telefoon met Augmented Reality functionaliteit (hierna: “AR”).
1.3 App:
De Street Safari App die wordt gebruikt om dieren zichtbaar te maken in het straatbeeld door middel van AR.
1.4 Gebruiker:
De natuurlijke en/of rechtspersoon die gebruik maakt van de App.
1.5 Apparaat:
Het door de Gebruiker gehanteerde apparaat, zijnde een mobiele telefoon (de meest recente versie van Apple of Android) met AR-functionaliteiten, GPS-ondersteuning en (internet)verbinding.
1.6 Gebruiksvoorwaarden:
Het zijn de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van de App.
1.7 Actie:
De winactie die is verbonden aan het Project.
1.8 Privacy Statement:
De verklaring waarin AX aangeeft hoe hij omgaat met de persoonsgegevens van de Gebruiker.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de App, waaronder mede verstaan het downloaden en installeren daarvan. De Gebruiker aanvaardt tevens de Privacy Statement van AX. De Gebruiksvoorwaarden en Privacy Statement zijn te raadplegen op de website van AX (www.agency-x.nl/gebruiksvoorwaarden).
2.2 AX, zijn medewerkers, de directie en alle (rechts)personen die hij inschakelt voor de uitvoering van de App kunnen een beroep doen op deze Voorwaarden.
2.3 Als een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig blijkt, laat dat de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. De bepaling die ongeldig mocht blijken, converteert in een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de ongeldige bepaling.
2.4 De Gebruiker krijgt uitsluitend een persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de App en alle daarin opgenomen content voor eigen gebruik te gebruiken met inachtneming van deze Gebruikersvoorwaarden. Dit recht geldt voor bepaalde duur, te weten vanaf de datum dat de App wordt geïnstalleerd tot en met het einde van de looptijd van het Project, namelijk tot en met 30 augustus 2020.

Artikel 3 – Gebruik

3.1 De Gebruiker kan de App gratis downloaden in de Apple App Store en Google Play.
3.2 De Gebruiker hoeft zich niet te registreren, tenzij hij beslist de behaalde score te uploaden naar social media (om daarmee kans te maken op één van de prijzen van de Actie). De ingevulde contactgegevens bij registratie worden enkel gebruikt voor de Actie en worden na de uitreiking van de prijzen verwijderd. Op de verwerking van persoonsgegevens via de App is de Privacy Statement van AX van toepassing.
3.3 Indien de Gebruiker jonger is dan zestien (16) jaar, dient hij voor het gebruik van de App de toestemming van zijn ouder(s) of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) te hebben. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeert de Gebruiker dat hij 16 jaar of ouder is of toestemming heeft van zijn ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s).
3.4 De werkzaamheid van de App is afhankelijk van het door de Gebruiker gehanteerde Apparaat en in het bijzonder de op het Apparaat gebruikte software en besturingssysteem, zijnde de meest recente versies van Apple en Android. Het apparaat dient te beschikken over AR-functionaliteiten en (voldoende) GPS-ondersteuning.
3.5 Om van de App gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker te beschikken over een Apparaat met (internet)verbinding.
3.6 De Gebruiker kan het gebruik van de App op ieder gewenst moment beëindigen door de App van zijn mobiele telefoon te verwijderen of te de-installeren. De Gebruiksvoorwaarden blijven bij beëindiging onverminderd van kracht.
3.7 Het is de Gebruiker niet toegestaan om de App op welke wijze dan ook te kopiëren, distribueren, beschadigen, overbelasten, deassembleren, compileren, hinderen en/of het gebruik en functioneren van de App te belemmeren.
3.8 Het is de Gebruiker niet toegestaan de App op een oneigenlijke wijze te gebruiken of op een wijze die nadelig kan zijn voor AX of diens opdrachtgevers of door AX ingeschakelde derden. Dat geldt eveneens voor negatieve verwijzingen naar de App op social media.
3.9 De Gebruiker garandeert dat hij en zijn metgezellen de App veilig gebruiken, met inachtneming van wet- en regelgeving en met aandacht voor de omgeving.
3.10 De Gebruiker zal geen inbreuk maken op rechten van anderen. De Gebruiker zal zich onthouden van enige activiteit die kan leiden tot letsel, dood, overlast, schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook. De Gebruiker vrijwaart AX voor aanspraken van derden die in dat kader ontstaan.
3.11 AX heeft te allen tijde het recht om de App aan te passen, gegevens te wijzigen en/of te verwijderen, het gebruik van de App te beperken of de Gebruiker de toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. AX heeft eveneens het recht de App geheel te verwijderen uit de Apple App Store en Google Play bij het einde van het Project.
3.12 Met het downloaden van de App verklaart en begrijpt de Gebruiker dat:
a. Het gebruik en de installatie van de App geheel voor rekening en risico van de Gebruiker is;
b. AX niet kan garanderen dat de App voldoet aan de wensen van de Gebruiker;
c. AX geen technische ondersteuning biedt;
d. AX niet kan garanderen dat de App op het Apparaat foutloos, zonder gebreken, zonder virussen, zonder bugs en zonder onderbrekingen beschikbaar is en werkt;
e. AX de beveiliging van de App niet kan garanderen.

Artikel 4 – Automatische updates

4.1 AX kan updates uitbrengen voor de App. Onder updates wordt onder meer verstaan: verbeterde functionaliteiten, patches, bug fixes en plugins. De Gebruiker kan via de instellingen op zijn Apparaat aangeven of de updates automatisch worden geïnstalleerd. AX is niet verplicht oude versies van de App te ondersteunen en kan de werking en beschikbaarheid daarvan niet garanderen. Gebruiker gaat akkoord met het ontvangen en installeren van automatische updates van de App.

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten

5.1 AX of een door AX ingeschakelde derde is en blijft rechthebbende van alle reeds bestaande intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de App, zoals onder meer maar niet uitsluitend auteursrechten op broncode, logo’s, tekst afbeeldingen en andere content.
5.2 De Gebruiker mag geen handelingen verrichten die inbreuk maken op of wijzigingen aanbrengen in de intellectuele eigendomsrechten van AX en door hem ingeschakelde derden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om de App en content te kopiëren of vereenvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AX.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 AX behoudt zich het recht voor de App (on)aangekondigd tijdelijk of permanent te staken, zonder dat Gebruiker daaraan enige rechten uit kan ontlenen.
6.2 Iedere aansprakelijkheid van AX is beperkt tot het bedrag dat door zijn verzekeraar wordt uitbetaald in dat specifieke geval.
6.3 Verleent de verzekeraar geen dekking, dan is de eventuele aansprakelijkheid van AX beperkt tot maximaal € 1.000,00 (zegge: duizend euro) per gebeurtenis (waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt).
6.4 AX is niet aansprakelijk voor indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met de installatie en/of het gebruik van de App. Onder indirecte schade vallen onder meer, maar niet uitsluitend gederfde winst, verlies van goodwill, reputatie, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.5 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van vorderingen en verweren jegens AX één jaar. Een schadevergoedingsvordering dient op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter binnen een periode van één jaar nadat de Gebruiker bekend is met de schade of daarmee bekend behoort te zijn en vermoedt of kan vermoeden dat AX daarvoor aansprakelijk zou kunnen zijn.
6.6 De Gebruiker vrijwaart AX voor aanspraken van derden ter zake van schade welke voortvloeit uit het gebruik van de App.
6.7 AX is niet aansprakelijk voor schade, van welk aard ook, doordat AX is uitgegaan van door Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6.8 AX is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de door haar ingeschakelde derden, behoudens opzet of grove schuld van AX.
6.9 De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van AX of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 7 – Maatregelen rondom COVID-19 (coronavirus)

7.1 De Gebruiker verplicht zich ertoe te allen tijde de regels van het RIVM of andere overheidsinstanties (“Regels”) op te volgen die worden gesteld in het kader van de beperking van de verspreiding van het coronavirus. AX is niet verantwoordelijk voor het toezien op de naleving van deze regels. De Gebruiker heeft een eigen verantwoordelijkheid.
7.2 De Gebruiker is aansprakelijk voor directe en indirecte schade die voortvloeit uit en/of verband houdt met het niet-naleven van de Regels.

Artikel 8 – Actievoorwaarden

8.1 De Gebruiker maakt bij deelname aan de Actie – met inachtneming van hetgeen hierna staat vermeld – kans op één van de zes gezinsjaarabonnementen (voor twee volwassenen en maximaal vijf kinderen) van Diergaarde Blijdorp te Rotterdam. Deelname aan de Actie is gratis.
8.2 De Gebruiker moet om deel te mogen nemen in Nederland woonachtig zijn.
8.3 De Actie is geldig in de periode zaterdag 18 juli 2020 tot en met zondag 30 augustus 2020.
8.4 Om deel te nemen aan de Actie en kans te maken op één van de prijzen dient de Gebruiker de volgende stappen cumulatief te doorlopen:
(1) Download de App en maak een account aan;
(2) Spot via de App alle vijftien (15) dieren in het centrum van Rotterdam, waarna de dieren worden ingeladen in de Award pagina van de App; en
(3) Deel de Award pagina op social media met de hashtag #streetsafari010.
8.5 Gedurende de looptijd van de Actie wordt wekelijks op vrijdagmiddag een winnaar bekend gemaakt. De naam van de winnaar wordt op de website www.streetsafari.nl/rotterdamcentrum en op social media bekend gemaakt. Houd de website en sociale media dus goed in de gaten.
8.6 De inzendingen worden beoordeeld op creativiteit en op basis daarvan wordt door de organisatie een winnaar gekozen. Over de uitslag kan niet worden gediscussieerd.
8.7 Uiterlijk vier (4) weken na bekendmaking dient de winnaar te reageren en zijn prijs te claimen, een en ander op straffe van verval van het krijgen van de prijs. Bij het ontbreken van een reactie wordt door AX een nieuwe winnaar gekozen.
8.8 De prijs is niet inwisselbaar voor geld.
8.9 Klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan AX via het e-mailadres info@agency-x.nl. Binnen drie weken na ontvangst van de klacht wordt schriftelijk of telefonisch contact opgenomen met de Gebruiker. Eveneens kan met AX contact worden opgenomen voor technische ondersteuning met betrekking tot de winactie.
8.10 AX is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
8.11 De winnaar dient zijn/haar medewerking te verlenen aan met de Actie verband houdende publiciteit. De winnaar ontvangt hiervoor geen vergoeding.
8.12 Door deel te nemen aan de Actie geeft de Gebruiker toestemming om zijn of haar contactgegevens te gebruiken voor deze Actie. De contactgegevens worden gebruikt voor de Actie en na de uitreiking verwijderd.
8.13 In de gevallen waarin deze Gebruiksvoorwaarden en Actievoorwaarden niet voorzien, wordt een besluit genomen door AX.
8.14 AX behoudt zich het recht voor om de Actievoorwaarden te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten, zonder daarvan nadere aankondiging te doen.

Artikel 9 – Valsspelen

9.1 AX verbiedt valsspelen, d.w.z. iedere activiteit die is gericht op het manipuleren van de uitslag en het heimelijk overtreden van de regels van de App en de Actie. Daaronder wordt onder meer – doch niet uitsluitend – verstaan: het aanmaken van en spelen met meerdere accounts, het delen van accounts, het gebruikmaken van technieken om de locatie van een Apparaat te wijzigen of te vervalsen, het gebruikmaken van door anderen gemaakte foto’s.

Artikel 10 – Wijzigingen Gebruiksvoorwaarden

10.1 AX is gerechtigd de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval AX hiertoe overgaat, stelt hij de Gebruiker daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste Gebruiksvoorwaarden. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden treden in werking vanaf het moment van bekendmaking via de App en/of de website www.streetsafari.nl/rotterdamcentrum of op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.
10.2 Voor de Gebruiker geldt, dat als de inhoud van de Voorwaarden ingrijpend wordt gewijzigd, hij de mogelijkheid heeft de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

11.1 De Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.
11.2 De rechtbank waar AX haar statutaire zetel heeft, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit en/of verband houdende met de App.